תביעות נגד חברות ביטוח

תביעות על פי פוליסת ביטוח חיים

פוליסות ביטוח חיים, לרבות פוליסות ביטוח מנהלים, הינן פוליסות למקרה פטירתו של המבוטח.

בעת קרות מקרה הביטוח, דהיינו בעת פטירתו של המבוטח, חייבת חברת הביטוח לשלם למוטבים
הקבועים בפוליסה את סכום הביטוח נכון ליום הפטירה.

בענין זה יש לשים לב: הזכאים לתגמולי ביטוח החיים אינם יורשי המנוח, אלא אותם מוטבים אותם
מינה המנוח בחייו למקרה מותו.

כמעט כולנו מבוטחים בביטוח חיים, אם כי חלקנו אינו מודע לכך.

כך, למשל, כמעט כל אדם אשר נטל משכנתא לקניית דירה נדרש לבטח עצמו בביטוח חיים בגובה
יתרת ההלוואה שלקח.
הדרישה לביצוע הביטוח הינה של הבנק אשר נותן את ההלוואה, ומטרתה להבטיח את פרעון
ההלוואה גם במקרה מותו של הלווה.

ביטוחי חיים נוספים, שחלקנו אינו מודע להם הינם ביטוחים קולקטיביים במסגרת מקום העבודה.
מקומות עבודה גדולים נוהגים לבטח את עובדיהם בביטוחי חיים, ולעתים אין העובדים יודעים על
כך.

קיימים גם ביטוחי חיים שנערכים במסגרת הבנקים (לא במסגרת נטילת משכנתא).

הטענות השכיחות לדחיית תביעות בגין ביטוח חיים הינן:

(1) הפוליסה בוטלה עוד בטרם קרה מקרה הביטוח.
במקרה זה כדאי להיוועץ בעו"ד מומחה בנזיקין על מנת לבדוק האם הפוליסה בוטלה כדין.
(2) המנוח הסתיר, בעת קבלתו לביטוח, את מצבו הרפואי האמיתי, ואילו היה מגלה אותו לחברת הביטוח, היתה חברת הביטוח מסרבת לבטחו.

גם במקרה זה מומלץ מאד להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום.המלצותינו לאלה שאיבדו את יקירם:

(1) לערוך חיפוש מקיף במסמכיו של המנוח, שמא מסתתר ביניהם רמז אודות ביטוח חיים.
(2) לבדוק בתלושי השכר של המנוח האם הופרשו עבורו כספים עבור ביטוחים.
(3) לעקוב אחר המכתבים שמגיעים מחברות הביטוח.
בסוף כל שנה נוהגות חברות הביטוח לשלוח דו"ח עדכון לגבי מצב הפוליסות, ודו"ח זה יכול
ללמד על ביטוח חיים של המנוח.
(4) במידה ויש סוכן ביטוח המטפל בביטוחי המשפחה – לברר עימו האם היה המנוח מבוטח בביטוח חיים.
(5) במידה והמנוח היה שכיר – לפנות למעביד (במקומות עבודה גדולים – למחלקת כח האדם)

ולברר אודות ביטוחים אישיים וקולקטיביים במסגרתם היה המנוח מבוטח.

חשוב להדגיש – תביעות לתשלום תגמולי ביטוח חיים מתיישנות כעבור 3 שנים בלבד ממועד הפטירה.
את מירוץ ההתיישנות עוצרת רק תביעה המוגשת לבית המשפט, ואין די בתביעה המוגשת לחברת
הביטוח. לכן, חשוב לפעול בהקדם למימוש הזכויות מול חברת הביטוח.

להערכה חינם של סיכויי תביעתך וסכום הפיצויים אותו ניתן לתבוע עבורך, לחץ/י כאן

להפנייה חינם למיטב עורכי הדין לדיני נזיקין בישראל, לחץ/י כאן

תביעות על פי פוליסות ביטוח אבדן כושר עבודה

כיום, מבוטח חלק גדול של האוכלוסייה בפוליסות לביטוח אבדן כושר עבודה, או בפוליסות ביטוח
חיים / ביטוח מנהלים הכוללות נספח לביטוח אבדן כושר עבודה.

ההגדרה הרווחת למקרה אבדן כושר עבודה מוחלט, היא:

עקב מחלה או תאונה איבד המבוטח 75% לפחות מכושר עבודתו לעסוק בעיסוק שבו עסק ערב
התאונה או המחלה וכן איבד 75% לפחות מכושר עבודה לעסוק בכל עיסוק סביר אחר.

קיימות כיום גם הגדרות אחרות, אשר בדר"כ מיטיבות עם המבוטח.
ישנן גם פוליסות הכוללות כיסוי למקרה אבדן כושר עבודה חלקי, דהיינו: פחות מ- 75%.בהתקיים ההגדרה הקבועה בפוליסה זכאי המבוטח לפיצוי חודשי מחברת הביטוח, על פי הסכום
הנקוב בפוליסה, כל עוד הוא מצוי באבדן כושר עבודה.
הטבה נוספת המוקנית למבוטח הינה שחרור מתשלום הפרמיה בגין הפוליסה.

הנטל להוכיח כי שני התנאים האמורים, שהינם תנאים מצטברים, מוטל על המבוטח, והינו נטל קשה
להוכחה.
הסיבה לכך הינה שבתי המשפט מעודדים חזרה של נפגעים למעגל העבודה מהר ככל הניתן, ועל כן
ממעטים להכיר בתביעות אבדן כושר עבודה.

הטענות השכיחות לדחיית תביעות בגין אבדן כושר עבודה הינן:

(1) הפוליסה בוטלה עוד בטרם קרה מקרה הביטוח.
(2) המבוטח אינו עומד בהגדרת אבדן כושר עבודה מוחלט הקבועה בפוליסה.
(3) המבוטח הסתיר, בעת קבלתו לביטוח, את מצבו הרפואי האמיתי, ואילו היה מגלה אותו לחברת הביטוח, היתה חברת הביטוח מסרבת לבטחו.

המלצותינו לאלה הסבורים כי הינם עונים על הגדרת אבדן כושר עבודה:

(1) לפנות בהקדם לעו"ד הבקיא בדיני נזיקין על מנת לקבל הדרכה והערכת המצב המשפטי.
(2) לאסוף מסמכים רפואיים אשר יש בהם כדי להעיד על אבדן כושר העבודה הנטען.
(3) לסרב להפגש עם חוקר מטעם חברת הביטוח קודם להיוועצות עם עו"ד.
(4) להיות מודע לכך שקיים סיכוי סביר שחוקר מטעם חברת הביטוח פועל באופן סמוי.יש להדגיש: תביעות על פי פוליסות ביטוח מתיישנות לאחר חלוף 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח.
את מירוץ ההתיישנות עוצרת רק תביעה המוגשת לבית המשפט, ואין די בתביעה המוגשת לחברת
הביטוח.

להערכה חינם של סיכויי תביעתך וסכום הפיצויים אותו ניתן לתבוע עבורך, לחץ/י כאן

להפנייה חינם למיטב עורכי הדין לדיני נזיקין בישראל, לחץ/י כאן

תביעות על פי פוליסה לביטוח מחלות קשות

קיימות בשוק פוליסות לביטוח של מקרה שבו חלה המבוטח במחלה קשה, הנקובה ברשימת המחלות
הכלולה בפוליסה.

ישנן פוליסות ביטוח חיים או ביטוח מנהלים הכוללות נספח לביטוח מחלות קשות.
ישנן גם פוליסות קולקטיביות, במסגרת מקומות עבודה גדולים, הכוללות כיסוי כזה.

רשימת המחלות הקשות משתנה מפוליסה לפוליסה, אך ברוב הפוליסות כלולות המחלות הבאות:

(1) סרטן.
(2) התקף לב.
(3) השתלת איברים.
(4) טרשת נפוצה.
(5) עיוורון.
(6) שבץ מוחי.

קיימות פוליסות הכוללות מחלות רבות נוספות, ויש לבדוק כל מקרה לגופו.

בעת התקיימות מקרה הביטוח, דהיינו: בחלות המבוטח במחלה קשה הכלולה בפוליסה, חייב המבטח
לשלם למבוטח פיצוי חד פעמי בסכום הנקוב בפוליסה.

הטענות השכיחות לדחיית תביעות לתשלום תגמולי ביטוח בגין מחלה קשה הינן:

(1) הפוליסה בוטלה עוד קודם למקרה הביטוח.
(2) מצבו הרפואי של המבוטח אינו עונה על הגדרת המחלה הקשה לה הוא טוען, על פי תנאי
הפוליסה.
(3) המבוטח הסתיר, בעת קבלתו לביטוח, את מצבו הרפואי האמיתי, ואילו היה מגלה אותו
לחברת הביטוח היתה חברת הביטוח מסרבת לבטחו.
(4) התיישנות.

בכל אחד ואחד מהמקרים האמורים יש להוועץ בעו"ד הבקיא בדיני נזיקין על מנת לקבל את חוות
דעתו לגבי סיכויי התביעה.להערכה חינם של סיכויי תביעתך וסכום הפיצויים אותו ניתן לתבוע עבורך, לחץ/י כאן

להפנייה חינם למיטב עורכי הדין לדיני נזיקין בישראל, לחץ/י כאן

תביעות על פי פוליסה לביטוח סיעודי

מטרת הביטוח הסיעודי הינה להקנות למבוטח פיצוי אשר יאפשר לו לעמוד בעלות הגבוהה של
הטיפול הסיעודי, בין בביתו ובין במוסד סיעודי.

יש לזכור כי רבים מהביטוחים המשלימים ("כללית מושלם", "מכבי מגן" ודומיהם) כוללים נספח
לביטוח סיעודי.קיימים גם מעבידים גדולים וארגונים גדולים המבטחים את עובדיהם או עמיתיהם בביטוח סיעודי
(לדוגמה: חברי "צוות" – גימלאי צה"ל).במידה והמבוטח עומד בהגדרת "מבוטח סיעודי" הכלולה בפוליסה במסגרתה הוא מבוטח, הוא זכאי

לקבל מחברת הביטוח פיצוי חודשי בסכום הנקוב בפוליסה.הטענות השכיחות לדחיית תביעה לקצבת סיעוד הינן:

(1) הפוליסה בוטלה עוד קודם לקרות מקרה הביטוח.
(2) המבוטח אינו עומד בהגדרת מבוטח סיעודי הקבועה בפוליסה.
(3) המבוטח הסתיר, בעת קבלתו לביטוח, את מצבו הרפואי האמיתי, ואילו היה מגלה אותו
לחברת הביטוח היתה חברת הביטוח מסרבת לבטחו.
(4) המבוטח היה במצב סיעודי עוד קודם לתחילת הביטוח, או שעוד קודם לתחילת הביטוח
חלה במחלה אשר הביאה בסופו של דבר למצבו הסיעודי (דוגמה לכך הינה מחלת האלצהיימר שהינה
מחלה פרוגרסיבית).

להערכה חינם של סיכויי תביעתך וסכום הפיצויים אותו ניתן לתבוע עבורך, לחץ/י כאן

להפנייה חינם למיטב עורכי הדין לדיני נזיקין בישראל, לחץ/י כאן

תביעות על פי פוליסות נכות כתוצאה מתאונה

קיימים מספר סוגים של פוליסות נכות כתוצאה מתאונה:

(1) פוליסות תאונות אישיות.
(2) פוליסות לביטוח דירה או ביטוח עסק, הכוללות פרק לביטוח תאונות אישיות.
(3) פוליסות ביטוח חיים או ביטוח מנהלים הכוללות נספח לביטוח נכות כתוצאה מתאונה.
(4) פוליסות קולקטיביות הכוללות כיסוי למקרה נכות כתוצאה מתאונה.

מטרת פוליסה כאמור הינה להעניק למבוטח פיצוי במקרה של נכות צמיתה כתוצאה מתאונה,
כהגדרתה בפוליסה, כלומר- במידה והמבוטח נפגע בתאונה ונגרמה לו נכות זמנית אך לא נותרה נכות
צמיתה – אין פיצוי; במידה ולמבוטח קיימת נכות צמיתה אך זו אינה כתוצאה מתאונה – אין פיצוי.

במקרה שנגרמה למבוטח נכות צמיתה כתוצאה מתאונה, על חברת הביטוח לפצות אותו בפיצוי חד
פעמי, על פי הסכום הנקוב בפוליסה.

הטענות השכיחות לדחיית תביעות בגין נכות מתאונה הינן:

(1) הפוליסה בוטלה עוד קודם למקרה הביטוח.
(2) למבוטח לא נותרה נכות צמיתה עקב התאונה.
(3) הנכות ממנה סובל המבוטח אינה כתוצאה מתאונה כהגדרתה בפוליסה.
בענין זה יש להעיר כי קיימים פסקי דין של בתי המשפט השונים המרחיבים את ההגדרות הכלולות
בפוליסות, ולפיכך מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.
(4) המבוטח הסתיר, בעת קבלתו לביטוח, את מצבו הרפואי האמיתי, ואילו היה מגלה אותו
לחברת הביטוח היתה חברת הביטוח מסרבת לבטחו.
(5) טענה שכיחה הינה טענת התיישנות. מבוטחים רבים ממתינים לקביעת הנכות הצמיתה
(בין ע"י המוסד לביטוח לאומי ובין ע"י מומחה רפואי מטעמם), אשר עשויה להיות זמן רב אחרי
התאונה, ובמידה והתביעה מוגשת לבית המשפט לאחר שחלפו למעלה מ- 3 שנים ממועד התאונה
תועלה מטעם חברת הביטוח טענת התיישנות.קבלת טענתה של חברת הביטוח על ידי בית המשפט פירושה דחיית התביעה.
במקרה של העלאת טענת התיישנות מצד חברת הביטוח מומלץ לפנות לעו"ד הבקיא בתחום, שכן

קיימים פסקי דין שונים המאפשרים, במקרים מסויימים, להתגבר על הטענה.המלצותינו לאלה הסבורים כי יש בידם עילת תביעה:

(1) לא להמתין לקביעת הנכות הצמיתה ע"י המוסד לביטוח לאומי או ע"י מומחה, אלא
לפנות באופן מיידי לעו"ד הבקיא בתחום על מנת לקבל יעוץ משפטי בטרם תתיישן התביעה.
(2) לא להרים ידיים גם אם נדחתה התביעה על ידי חברת הביטוח, אלא לפנות לעו"ד
להתייעצות.

להערכה חינם של סיכויי תביעתך וסכום הפיצויים אותו ניתן לתבוע עבורך, לחץ/י כאן

להפנייה חינם למיטב עורכי הדין לדיני נזיקין בישראל, לחץ/י כאן