פיטורין ודיני עבודה

הלנת שכר:

אם חלפו 9 ימים מן היום שבו היה על המעביד לשלם לך את שכרך והוא לא עשה זאת, הרי שמדובר
בהלנת שכר.
במקרה של הלנת שכר, ניתן לתבוע פיצויי הלנת שכר בנוסף לקבלת המשכורת.
הפיצויים יחושבו מן היום הראשון שלא שולם לך שכרך.

חופשה שנתית:

כל עובד למעט חריגים, זכאי לימי חופשה שנתית בתשלום (בין 1428 יום בשנה, תלוי בוותק). ל-
ימי מילואים, חג, חופשת לידה, שבתות, אבל, שביתה וכד" לא ייחשבו במניין ימי החופשה.
המעביד חייב לשלם לעובד בעד ימי החופשה, בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד.
אם הופסקה עבודתך טרם ניצול ימי החופשה, הינך זכאי לתשלום השווה לימי החופשה שהיו מגיעים
לך.

דמי הבראה:

עובד אשר עבד לפחות שנת עבודה אחת במקום עבודתו, זכאי לדמי הבראה בהתאם לוותק (בין 7 ל-
10 ימים). דמי ההבראה נועדו לסייע לעובד במימון עלות המנוחה והנופש שלו בבית הבראה או
במקום אחר כרצונו.

דמי מחלה:

החוק קובע שעובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה, יהיה זכאי לקבל ממעבידו תשלום בעד תקופת
מחלתו.
תקופת הזכאות לדמי מחלה, לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא.

הודעה מוקדמת:

הנוהג מחייב לתת 14 יום הודעה מוקדמת בטרם פיטורין.
אם המעסיק מעונין שהעובד יעזוב באופן מיידי, יהיה עליו לשלם לו שכר עבור 14 יום.
לגבי עובד בתקופת ניסיון של עד חצי שנה, לרוב לא נהוג לתת הודעה מוקדמת.

הזכות לקבלת פיצויי פיטורין:

הזכאות קיימת אם עבדת אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטרת (אלא אם הפיטורין נגרמו
כתוצאה ממעשה שעשית השולל ממך פיצויים על פי דין).
פיצויי הפיטורין יהיו בגובה שכר של חודש אחד לכל שנת עבודה.

דוגמאות לפגיעה בזכויות עבודה:

1. פיטורין שלא כדין.
2. הלנת שכר.
3. אי תשלום פיצויי פיטורין.
3. עבודה בשעות נוספות ללא תשלום.
4. אי תשלום דמי הבראה.
5. הרעה בתנאי העבודה.
6. אי מתן הודעה מוקדמת.

טיפים לפני הגשת התביעה:

1. יש לאסוף את תלושי השכר הרלוונטים לתקופת ההעסקה, הסכמי עבודה וכרטיסי נוכחות.

2. יש לאתר עדים רלבנטיים אשר יהיו מוכנים להעיד בבית הדין לעבודה.

3. מומלץ להוועץ בעו"ד המתמחה בדיני עבודה. רק עורך דין רשאי לייצג אותך בבית הדין לעבודה. הגשת התביעה:

התביעה בעניין סכסוכי עבודה מוגשת לבית הדין האזורי לעבודה והערעור מוגש לבית הדין הארצי לעבודה
הנמצא בירושלים.

את התביעה יש להגיש לכל היותר תוך 7 שנים מיום היווצרות עילה כגון: אי תשלום שכר במועד, פיטורין ושלא
כדין וכיו"ב. זכות לתבוע פיצויי הלנה- לכל היותר תוך שנה מיום ההלנה.
חשוב להוועץ בעורך דין בנוגע לזמני ההתיישנות הספציפיים בכל מקרה.

10 דוגמאות למקרים מיוחדים בהם קיימת זכאות לפיצויים:

1. פיטורין סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה:
יראו אותם – אם לא הוכח ההפך – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי-פיטורים.
2. עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת-רגל של מעבידו, או פירוקה או מחיקתה של חברה
בה עבד:
העובד זכאי לפיצויי-פיטורין כאילו פוטר.
3. עובד שנפטר:
זכאים שאיריו לפיצויים כאילו פוטר.
4. התפטרות עובד לרגל מצב בריאותו או בריאות של בן משפחתו:
רואים לענין פיצויי פיטורין את התפטרותו כפיטורים, בכפוף לחוו"ד רפואית שמאשרת כי ההתפטרות
הינה מחוייבת המציאות.
5. התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין
לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו:
רואים את ההתפטרות כפיטורין.
על ההרעה להיות רצינית במידה כזו שבית-הדין ייחס למעביד את הרצון להפטר מהעובד.
6. התפטרות עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה או אימצה ילד, על מנת לטפל בילד:
יראו לענין זה את התפטרותה כפיטורין.
גם גבר יהיה זכאי אף הוא לתנאים הנ"ל אם בת-זוגו הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים
לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו, או אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית.
אם התפטר אחד מבני-הזוג כאמור, לא יחול הנ"ל על בן-הזוג השני.
7. עובדת שהתפטרה עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות:
רואים ההתפטרות כפיטורין, ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט 60 יום לפחות.
8. התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו:
בנסיבות מסוימות.
9. עובד המועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו כאילו פוטר, זולת אם
הציע לו המעביד לחדש את החוזה:
הצעת המעביד לחדש את החוזה צריכה להימסר לעובד לפחות שלושה חדשים לפני תום תקופת
החוזה.
10. התפטרות עקב הלנת שכר :
כאשר מולן שכרו של העובד שוב ושוב מהווה הדבר עילה להתפטרות שדינה כפיטורין והמזכה את
העובד בפיצויים מתאימים.

מומלץ מאד להוועץ עם עו"ד מומחה בדיני עבודה ולהיות מיצג על ידו בהגשת התביעה.

להערכה חינם של סיכויי תביעתך וסכום הפיצויים אותו ניתן לתבוע עבורך, לחץ/י כאן

להפנייה חינם למיטב עורכי הדין לדיני נזיקין בישראל, לחץ/י כאן